యంగ్ అండ్ ది రెస్ట్‌లెస్ స్టార్ సుసాన్ వాల్టర్స్ ఒక ఆడ శిశువును స్వాగతించారు, చిత్రాలను తనిఖీ చేయండి

యంగ్ అండ్ ది రెస్ట్‌లెస్ స్టార్ డయాన్ ఈ నెలలో జరుపుకోవడానికి చాలా ఉంది. పాత్రను పోషించిన సుసాన్ వాల్టర్స్